2-5 July 2020 | Constanta, Romania

Regulamentul Oficial al Campaniei Merchandise din cadrul FESTIVALULUI NEVERSEA 2019

Regulamentul Oficial al Campaniei Merchandise din cadrul 

FESTIVALULUI NEVERSEA 2019

 

Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul Oficial al Campaniei

Campania Merchandise din cadrul FESTIVALULUI NEVERSEA 2019, este organizata si desfasurata de către NEVERSEA SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Eremia Grigorescu, nr. 122A, jud. Cluj înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/183/2017, CUI: RO36944344.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”) este finala si obligatorie pentru Participanti.

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).

Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, accesand site-ul festivalului https://neversea.com/  la sectiunea dedicată  neversea.com/regulamentgiveaway.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (4).  

Art. 2 – Temeiul legal

Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata actualizată si in conformitate cu legislatia incidenta in materie.

Art. 3 – Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

Campania este organizata si se desfasoara in ziua de 06.07.2019 de la ora 17,00 până la ora 21,00 („Perioada Campaniei”) la Neversea Festival, in Constanta în zonele dedicate „merchandise” din cadrul Festivalului.

Campania va fi comunicată pe rețelele de socializare ale Festivalului Neversea: Instagram, Facebook si prin aplicatia Neversea (prin push notiffication).

Art. 4 - Dreptul de participare 

Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) care detin un bilet valid de acces la Festivalul Neversea.

Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane: 

angajatii companiei Neversea SRL sau organizatorii evenimentului Neversea Festival 

angajatii oricaror societati implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei. 

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art. 5 - Mecanismul Campaniei

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism: 

Participantul  trebuie sa dețină drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

Participantul trebuie să achiziționeze produse din zonele dedicate „Merchandise” din cadrul Festivalului Neversea de valoare minimă de 50 de lei la o cumpărare/achiziție (pe un bod fiscal) indiferent de numărul de produse achiziționate; În cazul mai multor achiziții distincte (mai multe bonuri fiscale), Participantul poate câștiga mai multe premii, în cazul în care îndeplinește condiția pragului valoric de minim 50 lei achiziție/cumpărare distinctă (indiferent de numărul de produse).

Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei;

Art. 6 - Modalitatea de inscriere in Campanie. Premiul și Acordarea acestuia

Participantii se pot inscrie in Campanie in ziua de 06.07.2019, in intervalul orar 17,00 – 21,00 prin achiziționarea de produse din zonele dedicate ”Merchandise” din cadrul Festivalului Neversea de valoare minimă de 50 de lei;  Valoarea trebuie sa fie atinsă la o cumpărare conform punctului b).

după îndeplinirea condiției de la punctul d) Participantul primește Premiul care constă într-un evantai.

Premiul va fi primit în mod direct de la punctul de ”Merchandise” din cadrul Festivalului, din care au fost achizitionate produsele conform litera b) si d). Premiile vor fi acordate în limita stocului disponibil.

Valoarea exacta si totala a premiilor se va comunica ulterior, in functie de numărul premiilor acordate. Valoarea unui evantai este de 30 lei.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a produselor). Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentei Campanii. 

Prin ridicarea Premiului și prin participarea la Festival, Câștigătorii își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul pentru a fi fotografiați și filmați de Neversea în cadrul Festivalului. Neversea va putea utiliza și publica fotografiile și filmările legate de Festival care conțin imaginea și vocea Câștigătorilor în orice scopuri și modalități consideră (inclusiv pe site-ul Beneficiarului, social media, TV etc.), pe întreg teritoriul lumii.

Art. 8 – Responsabilitate

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative  care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. 

Art. 8 - Litigiile si legea aplicabila

Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Cluj-Napoca, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.

Legea aplicabila este legea romana.

Art. 9 – Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 10 – Incetarea campaniei

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

Art. 11 -  Alte Clauze 

 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.