Constanta, Romania

NEVERSEA OUTFIT

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

                              “ #NEVERSEAOUTFIT2022 - FASHION CONTEST                                                                                                                   

Art. 1 - Organizatorii și Regulamentul Oficial al Concursului

1) Concursul#NEVERSEAOUTFIT2022 - FASHION CONTEST” este organizat si desfășurat de către NEVERSEA SRL, persoana juridica romana cu sediul social in mun. Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu, nr. 122A, jud. Cluj, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj cu nr. J12/183/2017, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO 36944344, reprezentată legal prin administrator Ferenț Sebastian, denumită în continuare ,,Organizatorul”. 

2) Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”) este finală și obligatorie pentru Participanți.

3) Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Concursului (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”) și sunt de acord cu Politica de confidențialitate a societății NEVERSEA SRL, pe care o puteți accesa oricând pe site-ul https:/neversea.com/ la secțiunea Politica de confidențialitate.

4)  Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Concursului pe site-ul: https://neversea.com/, la secțiunea INFO.

5) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștință publică în modalitățile prevăzute la art. 1 alin. (4).

Art. 2 – Teritoriul și durata de desfășurare a Concursului

6) Înscrierea la Concurs se face în mod gratuit, pentru toți designerii, influencerii în zona de fashion sau oricine se simte creativ și inspirat să participe, indiferent de locație, prin urmarea instrucțiunilor postate de Organizator, respectiv, să posteze un story și o postare în feed cu #NeverseaOutfit2022 din care să reiasă un outfit de Festival și să dea tag la pagina de Instagram @neverseafestival.

7) Vor fi desemnați în total 10 (zece) câștigători prin jurizarea materialelor trimise de către membrul juriului Lucy Faur, iar premiul constă în câte o invitație dublă la Festivalul Neversea Ediția 2022 pentru fiecare dintre cei trei câștigători.

8) De asemenea, participanții trebuie să fie de acord cu termenele și condițiile prezentului Regulament și cu Politica de confidențialitate a societății Neversea SRL, pe care le gasiți pe pagina noastră oficială www.neversea.com.

9) Concursul va începe în data de 07.06.2022, ora 15:00 ora României și se va încheia la data de 17.06.2022, ora 23:59 ora României. (,,Perioada Concursului”). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data de încheiere a prezentei Campanii. Noua dată va fi comunicată prin Act Adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data publicării pe site. 

10) Concursul va putea fi comunicat și pe site-ul www.neversea.com și pe pagina noastră oficială de Instagram.

11) Câștigătorii vor fi aleși prin deliberarea juriului în data de 11.06.2022.

Art. 3 - Dreptul de participare

12)  Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice care urmăresc instrucțiunile oferite în prezentul Regulament și pe pagina de Instagram, și sunt de acord cu condițiile prezentului Regulament.

13) Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 16 ani, aceștia pot participa la Concurs doar în măsura în care trimit acordul parental, prin care, părintele sau persoana care are autoritatea tutelară asupra minorului, își manifestă expres acordul pentru ca minorul să se înscrie și să participe în aceast Concurs. Acest acord va fi semnat și trimis la următoarea adresă: [email protected] înainte ca minorul să efectueze înscrierea.

14) Nu pot participa la Concurs următoarele categorii de persoane:

persoanele care nu au fost de acord cu prezentul Regulament

angajații oricăror societăți implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Concursului.

angajații societății NEVERSEA S.R.L.;

De asemenea, rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Concurs.

15) Înscrierile care nu respecta condițiile de mai sus și prevederile prezentului Regulament nu vor fi luate în considerare și vor fi eliminate.

16) Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participant Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia din urmă, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți, fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

17) Nu vor fi luate în considerare înscrierile transmise în următoarele condiții:

Dacă nu s-au respectat pașii indicați la art. 3 de mai sus;

Dacă inscrierile la Concurs sunt transmise în afara perioadei de înscriere, conform articolului 3 de mai sus;

Dacă inscrierile la Concurs au fost efectuate prin tentative de fraudă, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condițiile și termenii Regulamentului;

Dacă inscrierile la Concurs nu au legatura cu natura și scopul Concursului, așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Regulament.

Art. 4 - Mecanismul Concursului și Modalitatea de înscriere 

18) Pentru a participa la prezenta Concurs, participantii trebuie să respecte mecanismul descris la art. 3 și să fie de acord cu prezentul Regulament.

19) Prin comentariu participantul este de acord și înțelege Regulamentul acestui Concurs. La momentul înscrierii, Participantul este de acord ca ID-ul de Instagram din pagina sa de profil, să fie prelucrat de Organizator cu acest scop. De asemenea, acesta este de acord ca orice informații și date cuprinse în comentariul său la postarea de pe Pagina noastră oficială să fie prelucrate în scopul desfășurării Concursului.

Art. 5 - Premiul și Acordarea acestuia

20) Organizatorul va acorda premiul menționat la art. 3 către 10 (zece) câștigători aleși de către juriu. Valoarea totală a premiilor este 20.240 RON.

21) Va fi desemnat câștigător cel/cea care a respectat toate instrucțiunile din Concurs, a postat o imagine/video cu îmbrăcămintea de festival și a fost selectat de către juriu în data de 18.06.2022.

22) În data de 18.06.2022, juriul va numi câștigătorii și apoi Neversea îi va informa printr-un mesaj adresat catre contul lor de Instagram.

23) Dacă potențialul câștigător al premiului nu poate fi contactat din motive care nu tin de culpa Organizatorului sau este contactat, dar nu oferă în 3 zile detaliile solicitate pentru a putea sa ii comunice toate informatiile legate de premiu si intrarea in posesie, sau refuză să primească premiul câștigat, va pierde dreptul de a primi premiul.

24) Nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentului Concurs și nici nu se pot despăgubi câștigătorii pentru nicio cheltuială efectuată în scopul participării la turul oferit drept câștig de către NEVERSEA S.R.L.

Art. 6 – Responsabilitate

25) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

26) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a regulilor din prezentul Regulament sau orice alte tentative care ar putea afecta derularea prezentului Concurs și/sau  imaginea acestui concurs.

27) Organizatorul Concursului nu va avea nicio răspundere și nu va putea fi implicat în niciun litigiu legat de Premiului primit, cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu aceast Concurs.

28)  În eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei înscrieri în cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

Nicio eroare în datele furnizate de către Castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor.

Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului/telefonului personal de către Participant (întreruperea sursei electrice a computerului/dispozitivului personal de pe care se face achiziționarea, înscrierea, etc.; erori date de sistemul de operare instalat pe computer; erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/dispozitivului personal; erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către Participant în scopul de a manipula rezultatele înscrierii și participării la Concursului);

Situațiile în care anumite persoane înscrise în Concurs sunt în incapacitate de a participa la Concurs, dacă aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;

Eventualele dispute între Participanți legate de drepturile asupra adreselor de e-mail sau a conturilor de Instagram.

Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de premiu din cauza nerespectării în integralitate a Regulamentului Concursului și/sau din cauza numelui și/sau prenumelui și/sau a datelor eronate transmise.

29) Aceste circumstanțe se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Concursului. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si / sau întreruperilor care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet, și / sau a echipamentelor de calcul, și / sau a aplicațiilor furnizorului de Internet/plată, și / sau nefunctionarea / funcționarea defectuoasă a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice, și / sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme, și / sau defecțiuni tehnice ale operatorilor de telefonie sau de plată.

30) Participantii acceptă în mod expres, neechivoc și definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința Castigatorilor, precum și a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbări legate de implementarea Concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta Regulamentul Concursului sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Concursului. Participantii se obliga, de asemenea, sa pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante.

31) Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial și care va fi desemnată prin programul Organizatorului, în mod aleatoriu. Din momentul primirii premiului de către câștigător, Organizatorul este eliberat de orice obligație față de Participantul castigator si fata de toti ceilalti participanti.

Art. 7- Litigiile și legea aplicabilă

32) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă din municipiul Cluj-Napoca, în conformitate cu dreptul comun.

33) Legea aplicabilă este legea română.

Art. 8. – Prelucrarea datelor cu caracter personal

34) Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Concursului. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Prin participarea la Concurs, Participanții consimt ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale datele cu caracter personal.

35) Prezentul capitol al regulamentului se completează cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal din Politica de confidențialitate pe care clientul le acceptă prealabil înscrierii în Concurs. Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în conformitate cu Politica de confidențialitate.

36) Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum și scopul colectării și prelucrării sunt cele menționate în acordul de prelucrare date cu caracter personal asupra căruia participanții la Concurs au consimțit în mod expres, în relația cu NEVERSEA, prin acceptarea Politicii de confidențialitate.

37) Participanții au, în relație cu operatorul/împuterniciții acestuia, drepturile conferite de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul la opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

38) Prin acceptarea prezentului Regulament, Participanții iau la cunoștința faptul că le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor lor

Art. 9 – Încetarea Concursului

39) Prezentul Concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce determină Organizatorul să anuleze organizarea sa.

Art. 10 -  Alte Clauze

40) Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor Participantilor.

41) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Concursului. 

SEMNĂTURĂ

NEVERSEA S.R.L.

Reprezentant legal

FERENȚ SEBASTIAN-DOREL